ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 years 10 months ago

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ชมรมโลกสีเขียว

Tue, 02/08/2016 - 12:00

ชมรมโลกสีเขียว  สาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดโครงการ ออกค่าอาสาพัฒนา โดยการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ  ณ คลองลำโลน  ในท้องที่ตำบลน้ำผุด  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนต้นน้ำในเทือกเขาบรรทัด  ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคใต้  โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องที่  ตำบลน้ำผุด  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ในระหว่างวันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2559  ซึ่งเป็นชมรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในแต่ละปีชมรมได้พาสมาชิกได้ออกค่ายอาสาพัฒนา  ในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำในคลองลำโลน  ที่เป็นลำห้วยตามธรรมชาติและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกและหวงแหนรักษาสิ่งแวดลอม  ตามรอยพ่อหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ น้องใหม่ ค่ายคุณธรรม 29 - 1 สิงหาคม 2559

Tue, 02/08/2016 - 11:57

“น้องใหม่ ค่ายคุณธรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ทุ่งใหญ่ ร่วมกับ   คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” สำหรับน้องใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจน้องๆ ให้มีความสามัคคี ใฝ่รู้ มีวินัย เสียสละ รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยได้จัดกิจกรรมกรรมต่างๆ เช่น  การสวดมนต์ไหว้พระ การฝึกสมาธิ การบำเพ็ญประโยชน์ การร่วมพิธีตักบาตร อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้รู้จักกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความเป็นปึกแผ่น  ในหมู่คณะ  โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม 255๙  ณ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Mon, 01/08/2016 - 10:28

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศดำเนินการเลือกตั้ง.PDFMicrosoft Office document icon ประกาศการเลือกตั้ง.docMicrosoft Office document icon แบบ-ส.ภ.-1-ใบสมัคร.docข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาบุคลากรDate: Monday, August 1, 2016 - 10:30 to Friday, September 30, 2016 - 10:30

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ขอเชิญนักศึกษา กยศ.เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day & กิจกรรม 5 ส ได้กิจกรรมจิตอาสา 8 ชั่วโมง

Thu, 14/07/2016 - 16:44

 ขอเชิญนักศึกษา กยศ. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day & กิจกรรม 5 ส ได้กิจกรรมจิตอาสา 8 ชั่วโมง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-16.30 น.

read more

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้งที่ 2 )

Thu, 14/07/2016 - 16:16

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ  (ครั้งที่ 2 )

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ขายทอดตลาด.pdfจัดซื้อจัดจ้างDate: Thursday, July 14, 2016 - 16:30 to Wednesday, July 27, 2016 - 16:30

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559

Thu, 07/07/2016 - 14:16
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หากหน่วยงานใดสนใจสามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.tica.thaigov.net ภายใต้หัวข้อ "แบบฟอร์ม" หรือ www.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ "แวดวงอุดมศึกษา"

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประชาสัมพันธ์ บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด Mobile Application ชื่อว่า botany4thai

Thu, 30/06/2016 - 10:08
       
       ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำและพัฒนา Mobile Application ชื่อว่า botany4thai เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด สำหรับประชาชน นิสิต นักศึกษา สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งองค์การฯ เปิดให้ผู้สนใจทำการ Download application นี้ ได้ฟรี สำหรับการติดตั้ง botany4thai ทำได้โดย ไปที่ App Store หรือ Google play และค้นหา botany4thai จากนั้นดาวน์โหลด Application และรอทำการติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที


 

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่: ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

Wed, 15/06/2016 - 11:49

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกลุ่มอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559
ชิงชนะเลิศตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโต้วาทีสิทธิมนุยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: รายชื่อนักศึกษา กยศ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ที่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ e-studentloan รอบ 2

Fri, 14/08/2015 - 15:57
 รายชื่อนักศึกษา กยศ. (รายเก่าเลื่อนระดับชั้น) ที่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ e-studentloan

read more

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Tue, 11/08/2015 - 15:38

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1. ประกาศ

2. แบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

Fri, 07/08/2015 - 14:23
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ตรวจผู้ใช้งาน Internet (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลา ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 สิงหาคม 2558 สำนักฯ: ประชาสัมพันธ์ประจำปี: 2558

ประชาสัมพันธ์-คณะวิทยาศาสตร์ฯ: ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558

Sun, 02/08/2015 - 23:32

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. ตารางกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
  2. ระเบียบการแข่งขัน
  3. นิทรรศการแต่ละสาขา
  4. ใบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขัน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

Wed, 29/07/2015 - 13:50
     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น.- 24.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้อง Data Center ซึ่งส่งผลกระทบให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเส้นทางอินเทอร์เน็ต(เส้นทางหลัก) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet  ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลง ในช่วงเวลาดังกล่าว 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
  สำนักฯ: ประชาสัมพันธ์ประจำปี: 2558

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Mon, 27/07/2015 - 09:25
 โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัย

read more

Pages