ชื่อหลักสูตร

 • ชื่อภาษาไทย                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการตลาด
 • ชื่อภาษาอังกฤษ                   Diploma in Marketing

ชื่อประกาศนียบัตร                    

 • ชื่อเต็มภาษาไทย                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การตลาด)
 • ชื่อย่อภาษาไทย                   ปวส. (การตลาด)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              Diploma in Marketing
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ               Dip. in Marketing

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาชีพการตลาด สามารถปฏิบัติงานและใช้ทักษะทางการตลาดในการทำงาน ควบคุมการทำงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพให้มีกิจนิสัยเหมาะสมในการทำงาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการด้านการตลาดและ  ด้านการขายสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตลาด
 • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสังคมและเทคโนโลยี
 • เพื่อปลูกฝังให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิชาชีพ      รักงาน รักองค์กร
 • เพื่อปลูกฝังให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งใน                ด้านการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ
 • เพื่อปลูกฝังให้ผู้สำเร็จการศึกษามีจิตใจใฝ่เรียนรู้  เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

กำหนดการเปิดสอน

     เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด


อาจารย์ณัฐิรงค์  กฤตานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

รูปภาพ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

อาจารย์ณัฐิรงค์  กฤตานนท์

กำลังศึกษา ปร.ด. (บริหารธุรกิจ), 2563

บธ.ม. (การตลาด), 2552

บธ.บ. (การตลาด), 2547

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ

บธ.ม. (การตลาด), 2555

บธ.บ. (การตลาด), 2548

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์พรธิกาญจน์  พรหมเพชร

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2558

บธ.บ. (การจัดการการบริการ), 2554

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • แผน ก เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ
 • แผน ข เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอื่นๆ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลศรีวิชัยกำหนด


ระบบการศึกษา

 • การจัดการศึกษา
  • เป็นระบบทวิภาค โดยกำหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และใน             1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 18  สัปดาห์ สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
 • การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
  • รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า  36  ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า  54  ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ   1 หน่วยกิต
  • การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • วิชาบังคับก่อน หมายถึง วิชาที่นักศึกษาต้องผ่านการวัดและประเมินผลการศึกษา        ในรายวิชาที่ระบุไว้
  • วิชาปรับพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่นักศึกษาแผน ข ต้องเรียนและสอบผ่าน

ระยะเวลาการศึกษา

      ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียน

      ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน      24 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าหรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผูอำนวยการ แต่ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

 • การวัดผลการศึกษา   ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2552
 • การสำเร็จการศึกษาการสำเร็จการศึกษา ต้องได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

แผนการศึกษา

 •                  แผน  ก   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การตลาด
 •                  แผน  ข   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอื่น ๆ

แผน  ก

ปีการศึกษาที่  1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-011-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาไทย

3(T-P-E)

01-012-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

3(T-P-E)

01-031-YZZ

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3(T-P-E)

01-VWX-YZZ

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

3(T-P-E)

13-101-101

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

13-121-101

หลักการตลาด

3(3-0-6)

13-131-101

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3(2-2-5)

 

รวม

21  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-012-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

3(T-P-E)

01-VWX-YZZ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

1(T-P-E)

01-032-YZZ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

3(T-P-E)

13-111-101

การบัญชีการเงิน

3(3-0-6)

13-111-102

การภาษีอากร

3(3-0-6)

13-111-103

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

13-122-101

พฤติกรรมผู้บริโภค

3(3-0-6)

13-122-102

การสื่อสารการตลาด

3(3-0-6)

 

รวม

22  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

13-124-201

การฝึกงานทางการตลาด

4(0-40-0)

 

รวม

4  หน่วยกิต


การศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-022-YZZ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

13-101-102

หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

13-122-203

การจัดการขาย

3(3-0-6)

13-122-207

ระเบียบวิธีวิจัยการตลาด

3(2-2-5)

13-133-YZZ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 1

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี 1

3(T-P-E)

 

รวม

18  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-022-YZZ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

13-122-204

นโยบายการจัดจำหน่าย

3(3-0-6)

13-122-205

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

3(3-0-6)

13-122-206

การตลาดระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

13-122-209

โครงงานทางการตลาด

4(0-12-6)

13-123-YZZ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 2

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี 2

3(T-P-E)

 

รวม

22  หน่วยกิต


แผน  ข

ปีการศึกษาที่  1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-011-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาไทย

3(T-P-E)

01-012-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

3(T-P-E)

01-031-YZZ

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3(T-P-E)

13-101-101

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

13-106-101

ธุรกิจทั่วไป

2(2-0-4)

13-106-102

บัญชีเบื้องต้น 1

3(2-2-5)

13-106-104

การขายเบื้องต้น

3(3-0-6)

13-131-101

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3(2-2-5)

 

รวม

23  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-012-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

3(T-P-E)

01-VWX-YZZ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

1(T-P-E)

01-032-YZZ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

3(T-P-E)

13-111-102

การภาษีอากร

3(3-0-6)

13-111-103

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

13-106-103

บัญชีเบื้องต้น 2

3(2-2-5)

13-121-101

หลักการตลาด

3(3-0-6)

 

รวม

19  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

13-106-105

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

3(2-2-5)

13-122-101

พฤติกรรมผู้บริโภค

3(3-0-6)

13-122-102

การสื่อสารการตลาด

3(3-0-6)

 

รวม

9  หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-VWX-YZZ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

3(T-P-E)

01-022-YZZ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

13-101-102

หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

13-111-101

การบัญชีการเงิน

3(3-0-6)

13-122-203

การจัดการขาย

3(3-0-6)

13-122-207

ระเบียบวิธีวิจัยการตลาด

3(2-2-5)

13-133-YZZ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 1

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี 1

3(T-P-E)

 

รวม

24  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-022-YZZ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

13-122-204

นโยบายการจัดจำหน่าย

3(3-0-6)

13-122-205

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

3(3-0-6)

13-122-206

การตลาดระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

13-123-YZZ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 2

3(T-P-E)

13-124-201

โครงงานทางการตลาด

4(0-12-6)

UU-VWX-YZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี 2

3(T-P-E)

 

รวม

22  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

13-124-201

การฝึกงานทางการตลาด

4(0-40-0)

 

รวม

4  หน่วยกิต

สถานที่และอุปกรณ์การสอน

 ใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกอบด้วย

 

14.1 ห้องเรียน

 

 

 

 

 

ขนาด  9 x 12  เมตร  

จำนวน

10

ห้อง

 

 

ขนาด  6 x 12  เมตร            

จำนวน

2

ห้อง

 

 

ขนาด  8 x 10  เมตร 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ขนาด   12 x 16 เมตร 

จำนวน

1

ห้อง

 

14.2  ห้องเรียนมัลติมีเดีย         

จำนวน

7

ห้อง

 

14.3  ห้องปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (40 เครื่อง)  

จำนวน

3

ห้อง

 

 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องปฏิบัติการบัญชี

จำนวน

3

ห้อง

 

 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวน

2

ห้อง

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

จำนวน

1

ห้อง

 

14.4 ห้องพักและสำนักงาน

 

 

 

 

 

ห้องผู้อำนวยการ 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานบริหารและแผน 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานวิชาการและวิจัย

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานทะเบียนและวัดผล 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานแนะแนวและจัดหางาน

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานประชาสัมพันธ์

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องพยาบาล 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องพักอาจารย์

จำนวน

4

ห้อง

 

 

ห้องสโมสรนักศึกษา

จำนวน

1

ห้อง

 

14.5  โสตทัศนูปกรณ์

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์

จำนวน

182

เครื่อง

 

 

เครื่องพิมพ์

จำนวน

11

เครื่อง

 

 

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน

5

เครื่อง

 

 

เครื่องฉายภาพ

จำนวน

5

เครื่อง

 

 

เครื่องโปรเจคเตอร์ (LCD Projector)

จำนวน

4

เครื่อง

 

 

จานรับสัญญาณดาวเทียม,เครื่องกระจายสัญญาณ     

จำนวน

1

เครื่อง

 

 

โทรทัศน์

จำนวน

3

เครื่อง

 

 

เครื่องเสียง,เครื่องขยายเสียง

จำนวน

3

เครื่อง

 

 

เครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวน

3

เครื่อง

 

ห้องสมุด

 • ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         
 • ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเตอร์เน็ท มหาวิทยาลัยได้เชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลทางวิชาการ     ที่สำคัญทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าค้นคว้าข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากแหล่งสารนิเทศทุกแห่งในประเทศไทยและทั่วโลกที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
 • ใช้ห้องสมุดออนไลน์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อค้นหาข้อมูล
 • ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ด้วย WEBPAC

ติดต่อ

สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 074-584241-4 ต่อ 6601 โทรสาร 074-584240