ติดต่อ

สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 074-584241-4 ต่อ 6603 โทรสาร 074-584240