หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อหลักสูตร

 • ชื่อภาษาไทย                       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการบัญชี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ                    Diploma in Accounting

ชื่อประกาศนียบัตร

 • ชื่อเต็มภาษาไทย                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
 • ชื่อย่อภาษาไทย                   ปวส. (การบัญชี)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ               Diploma in Accounting
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                Dip. in Accounting

ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับเทคนิคทางด้านวิชาชีพบัญชี สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิค ควบคุมการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัย    ที่เหมาะสมในการทำงาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ     


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี  สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่จะสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
 • เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความสามารถและมีเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การดำเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลเพื่อการรายงาน
 • เพื่อปลูกฝังให้มีความคิดริเริ่ม  มีกิจนิสัยในการค้นคว้า  ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย    
 • เพื่อปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของไทย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

 • ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วิทยาเขต/คณะ/สาขา              วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาบริหารธุรกิจ

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • ชื่อภาษาไทย                       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 • ชื่อภาษาอังกฤษ                    Bachelor of Accountancy Program (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็มภาษาไทย                  บัญชีบัณฑิต
 • ชื่อย่อภาษาไทย                   บช.บ.
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ               Bachelor of Accountancy
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                B.Acc.

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะในงานบัญชี คิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

 • มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ และมีจิตสำนึกในการประกอบวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 • มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของการบัญชี มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สามารถบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้สถิติในการตัดสินใจทางบัญชีได้อย่างเหมาะสม
 • มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้ในระดับดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
 • มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับ และเคารพสิทธิในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี


อาจารย์อำมรรัตน์ คงกะโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

รูปภาพ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ดร.พัชรินทร์  บุญนุ่น

ปร.ด. (การบัญชี), 2556

บธ.ม. (การบัญชี), 2546

บธ.บ. (การบัญชี), 2541

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์อำมรรัตน์ คงกะโชติ

บธ.ม (การบัญชี),2558

บธ.บ. (การบัญชี),2548

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

อาจารย์ศุภสุตา  ตันชะโร

บธ.ม. (การบัญชี), 2557

บธ.บ. (การบัญชี), 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาจารย์เพ็ญนภา เชาวนา

บธ.ม. (การบัญชี), 2560

บธ.บ. (การบัญชี), 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • แผน ก สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา พาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาพณิชยการสาขางานการบัญชี หรือเทียบเท่า
 • แผน ข สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอื่นๆ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

     ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำหนด


ระบบการศึกษา

เป็นระบบทวิภาค โดยกำหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สำหรับภาคเรียนฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ

 • การจัดการศึกษา
  เป็นระบบทวิภาค โดยกำหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และ ใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
 • การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
  • รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า   54  ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
  • การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า  54  ชั่วโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต
 • วิชาบังคับก่อน หมายถึง วิชาที่นักศึกษาต้องสอบผ่านการศึกษาในรายวิชาที่ระบุไว้
 • วิชาปรับพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่นักศึกษาแผน ข ต้องเรียนและสอบผ่าน

 ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน   24 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าหรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ แต่ต้อง ไม่เกิน 3 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

 • การวัดผลการศึกษา  
  • ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2552
 • การสำเร็จการศึกษา
 • การสำเร็จการศึกษา ต้องได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • แผน ก ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 36,000 บาท
 • แผน ข ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 40,000 บาท

หลักสูตร ปว.ส. แผน ก

ปีการศึกษาที่  1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-011-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาไทย

3(T-P-E)

01-012-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

3(T-P-E)

02-031-YZZ

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3(T-P-E)

13-101-101

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

13-101-102

หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

13-111-101

การบัญชีการเงิน

3(3-0-6)

13-121-101

หลักการตลาด

3(3-0-6)

13-131-101

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3(2-2-5)

 

รวม

24  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-012-YZZ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

3(T-P-E)

01-023-YZZ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

1(T-P-E)

02-032-YZZ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

3(T-P-E)

13-111-102

การภาษีอากร

3(3-0-6)

13-111-103

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

13-112-101

การบัญชีชั้นกลาง 1

3(2-2-5)

13-112-102

การบัญชีชั้นกลาง 2

3(2-2-5)

13-113-YZZ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 1

3(T-P-E)

 

รวม

22  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา

รายวิชา

      หน่วยกิต

13-115-101

การฝึกงานทางการบัญชี

4(0-40-0)

 

รวม

4 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-VWX-YZZ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

01-021-YZZ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3(T-P-E)

13-112-203

การบัญชีต้นทุน 1

3(2-2-5)

13-112-205

การบัญชีชั้นสูง 1

3(2-2-5)

13-113-YZZ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 2

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี 1

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี 2

3(T-P-E)

 

รวม

21  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-022-YZZ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(T-P-E)

13-112-204

การบัญชีต้นทุน 2

3(2-2-5)

13-112-206

การบัญชีชั้นสูง 2

3(2-2-5)

13-112-207

การสอบบัญชี

3(3-0-6)

13-116-101

โครงงานทางการบัญชี

4(0-12-6)

13-113-210

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

3(3-0-6)

 

รวม

19 หน่วยกิต


หลักสูตร ปว.ส. แผน ข

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-011-YZZ

ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

3(T-P-E)

01-312-YZZ

ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

3(T-P-E)

02-031-YZZ

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(T-P-E)

13-101-101

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

13-101-102

หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

13-106-102

การบัญชี 1

3(3-0-6)

13-121-101

หลักการตลาด

3(3-0-6)

13-131-101

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3(2-2-5)

 

รวม

24 หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-312-YZZ

ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

3(T-P-E)

01-023-YZZ

ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย

1(T-P-E)

02-032-YZZ

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(T-P-E)

13-106-101

ธุรกิจเบื้องต้น

2(2-0-4)

13-111-102

การภาษีอากร

3(3-0-6)

13-111-103

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

13-106-103

การบัญชี 2

3(3-0-6)

13-106-104

การขายเบื้องต้น

3(3-0-6)

UU-VWX-YZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี 1

3(T-P-E)

 

รวม

24  หน่วยกิต


ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

13-106-105

เครื่องใช้สำนักงาน

3(2-2-5)

13-111-101

การบัญชีการเงิน

3(3-0-6)

UU-VWX-YZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี 2

3(T-P-E)

 

รวม

9 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

01-VWX-YZZ

ความรู้ทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(3-0-6)

01-021-YZZ

ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

3(T-P-E)

01-040-YZZ

ความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

3(T-P-E)

13-112-101

การบัญชีชั้นกลาง 1

3(2-2-5)

13-112-102

การบัญชีชั้นกลาง 2

3(2-2-5)

13-112-203

การบัญชีต้นทุน 1

3(2-2-5)

13-113-YZZ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 1

3(T-P-E)

13-113-YZZ

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 2

3(T-P-E)

 

รวม

24 หน่วยกิต


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

13-112-204

การบัญชีต้นทุน 2

3(2-2-5)

13-112-205

การบัญชีชั้นสูง 1

3(2-2-5)

13-112-206

การบัญชีชั้นสูง 2

3(2-2-5)

13-112-207

การสอบบัญชี

3(3-0-6)

13-115-101

โครงงานทางการบัญชี

4(0-12-6)

13-113-210

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

3(3-0-6)

 

รวม

19 หน่วยกิต


ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา

รายวิชา

     หน่วยกิต

13-114-101

การฝึกงานทางการบัญชี

4(0-40-0)

 

รวม

   4 หน่วยกิต

หลักสูตร ป.ตรี (ต่อเนื่อง)

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

00-035-001

สนทนาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

13-111-101

การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน

2(2-0-4)

13-111-102

ประสบการณ์จากการทำงานทางด้านการบัญชีการเงินและ การรายงานทางการเงิน*

1(45)

13-111-103

กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ

3(3-0-6)

13-111-104

หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

13-111-105

การบัญชีชั้นกลาง 1

2(2-0-4)

13-111-106

ปฏิบัติการบัญชีชั้นกลาง 1

1(0-2-1)

13-112-101

การเงินและการจัดการการเงิน

2(2-0-4)

13-112-102

ปฏิบัติการเงินและการจัดการการเงิน

1(0-2-1)

UU-VWX-XZZ

หมวดวิชาเลือกเสรี (1)

1(T-P-E)

UU-VWX-XZZ

กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข

1(T-P-E)

 

รวม

22  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

00-018-001

ศาสตร์พระราชา

3(2-2-5)

00-035-002

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

13-111-107

การบัญชีชั้นกลาง 2

2(2-0-4)

13-111-108

ปฏิบัติการบัญชีชั้นกลาง 2

1(0-2-1)

13-112-103

การบัญชีต้นทุนและการจัดการ

1(1-0-2)

13-112-104

ประสบการณ์จากการทำงานทางด้านการบัญชีต้นทุนและการจัดการ**

2(90)

13-113-101

การกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน

1(1-0-2)

13-113-102

ประสบการณ์จากการทำงานทางด้านการกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน**

2(90)

UU-VWX-XZZ

กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย

3(T-P-E)

UU-VWX-XZZ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(T-P-E)

 

รวม

21  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

13-111-109

การบัญชีชั้นสูง 1

2(2-0-4)

13-111-110

ปฏิบัติการบัญชีชั้นสูง 1

1(0-2-1)

13-111-113

การภาษีอากรและการวางแผนภาษี

2(2-0-4)

13-111-114

ปฏิบัติการภาษีอากรและการวางแผนภาษี

1(0-2-1)

13-114-101

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2(2-0-4)

13-114-102

ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการบัญชี

1(0-2-1)

 

รวม

9  หน่วยกิต

หมายเหตุ

* หมายถึง รายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ซึ่งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

** หมายถึง รายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ซึ่งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

13-111-211

การบัญชีชั้นสูง 2

2(2-0-4)

13-111-212

ปฏิบัติการบัญชีชั้นสูง 2

1(0-2-1)

13-111-218

การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา

1(0-2-1)

13-112-211

การจัดการและกลยุทธ์ธุรกิจ

3(3-0-6)

13-113-203

การสอบบัญชีและการให้บริการความเชื่อมั่

1(1-0-2)

13-113-204

ประสบการณ์จากการทำงานทางด้านการสอบบัญชีและการให้บริการความเชื่อมั่น**

2(90)

UU-VWX-XZZ

กลุ่มวิชาชีพเลือก (1)

3(T-P-E)

UU-VWX-XZZ

กลุ่มวิชาชีพเลือก (2)

3(T-P-E)

UU-VWX-XZZ

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

3(T-P-E)

UU-VWX-XZZ

กลุ่มวิชาชีพเสรี (2)

3(T-P-E)

 

รวม

22  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

13-111-219

สหกิจศึกษา (2)

6(640)

 

รวม

6  หน่วยกิต

หมายเหตุ

* หมายถึง รายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ซึ่งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

** หมายถึง รายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ซึ่งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง

สถานที่และอุปกรณ์การสอน

 ใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกอบด้วย

 

14.1 ห้องเรียน

 

 

 

 

 

ขนาด  9 x 12  เมตร  

จำนวน

10

ห้อง

 

 

ขนาด  6 x 12  เมตร            

จำนวน

2

ห้อง

 

 

ขนาด  8 x 10  เมตร 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ขนาด   12 x 16 เมตร 

จำนวน

1

ห้อง

 

14.2  ห้องเรียนมัลติมีเดีย         

จำนวน

7

ห้อง

 

14.3  ห้องปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (40 เครื่อง)  

จำนวน

3

ห้อง

 

 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องปฏิบัติการบัญชี

จำนวน

3

ห้อง

 

 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวน

2

ห้อง

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

จำนวน

1

ห้อง

 

14.4 ห้องพักและสำนักงาน

 

 

 

 

 

ห้องผู้อำนวยการ 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานบริหารและแผน 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานวิชาการและวิจัย

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานทะเบียนและวัดผล 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานแนะแนวและจัดหางาน

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องงานประชาสัมพันธ์

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องพยาบาล 

จำนวน

1

ห้อง

 

 

ห้องพักอาจารย์

จำนวน

4

ห้อง

 

 

ห้องสโมสรนักศึกษา

จำนวน

1

ห้อง

 

14.5  โสตทัศนูปกรณ์

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์

จำนวน

182

เครื่อง

 

 

เครื่องพิมพ์

จำนวน

11

เครื่อง

 

 

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน

5

เครื่อง

 

 

เครื่องฉายภาพ

จำนวน

5

เครื่อง

 

 

เครื่องโปรเจคเตอร์ (LCD Projector)

จำนวน

4

เครื่อง

 

 

จานรับสัญญาณดาวเทียม,เครื่องกระจายสัญญาณ     

จำนวน

1

เครื่อง

 

 

โทรทัศน์

จำนวน

3

เครื่อง

 

 

เครื่องเสียง,เครื่องขยายเสียง

จำนวน

3

เครื่อง

 

 

เครื่องถ่ายเอกสาร

จำนวน

3

เครื่อง

 

ห้องสมุด

 • ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         
 • ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเตอร์เน็ท มหาวิทยาลัยได้เชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลทางวิชาการ     ที่สำคัญทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าค้นคว้าข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากแหล่งสารนิเทศทุกแห่งในประเทศไทยและทั่วโลกที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
 • ใช้ห้องสมุดออนไลน์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อค้นหาข้อมูล
 • ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถค้นผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ด้วย WEBPAC

ติดต่อ

สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 074-584241-4 ต่อ 6600 โทรสาร 074-584240