บุคลากรสาขาบริหารธุรกิจ

 

ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ณัฐิรงค์  กฤตานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์อำมรรัตน์  คงกะโซติ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ดร.อรุณรักษ์  ตันพานิช
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ